27° Açık

Özlük Hukuk

hukuk_fakultesi_1368000895

 

Özlük Hukuk Kategorisindeki diğer yazılar için tıklayınız

YÖNETİCİ ATAMALARI HAKKINDA MEB’E YAZI YAZDIK

 

Yönetici atama uygulamaları hakkında İdare Mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen ilgili kurum müdürlerinin görev yaptıkları kuruma iade edilmeden şeklen değerlendirmeye tabii tutuldukları, yürütmeyi durdurma kararlarının gerekçeleri yok sayılarak daha önceki değerlendirmelerde ısrar edildiği Genel Merkezimize bildirilmektedir.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazarak ilgili kişilerin kurum müdürlüklerine iade edilerek, İdare Mahkemelerinin kararlarının gerekçelerine uygun değerlendirme yapılmasının sağlanması için uyarıda bulunduk.

 

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

Yürütmenin durdurulması kararını uygulamayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmak isteyenler için dilekçe örneği

 

SEÇMELİ DERSLERİN SINAVLA DEĞERLENDİRİLMESİ UYGULAMASINA SON VERİLMELİDİR

 

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde seçmeli derslerin “ders etkinliklerine katılım puanı” ile değerlendirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Buna rağmen Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Funda Kocabıyık imzası ile yayınlanan genelgesinde “… 4’üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler dışındaki tüm derslerden (seçmeli dersler dahil) öğrencilerin sınava tabi tutulması ve puanla değerlendirme yapılması gerekmektedir” ifadelerine yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na konuya ilişkin yazı yazarak, seçmeli derslerin sınavla değerlendirilmesini isteyen Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazısının yürürlükten kaldırılarak yönetmelik hükümlerine uygun hareket edilmesi ve seçmeli derslerin sınavla değerlendirilmesi uygulamasına son verilmesini istedik.

 

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız        

 

NÖBET EYLEMİNE İLİŞKİN ŞERH

 

İdareden nöbet eylemi ile ilgili yazıyı tebellüğ edilirken düşülecek şerh aşağıdadır:

 

“Nöbet eylemi sendikal faaliyet olduğu gibi, 87 nolu ILO sözleşmesinin 2. ve 3.  maddeleri, Anayasanın 53/2, 90/5. maddeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Danıştay’ın yerleşik kararlarına  göre yasal mevzuda uygundur. 87 no’lu ILO sözleşmesinin 3/2. maddesi uyarınca kamu otoritesi bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın  yasaya uygun şekilde kullanılmasına  engel olacak şekilde müdahalede bulunamaz. Bu sebeple hakkımda yasal olmayan işlem yapılmasını kabul etmiyorum. Yasaya aykırı olarak işlem yapanlar aleyhinde şikayetçiyim ve yasal haklarımı saklı  tutuyorum.”

 

NÖBET EYLEMİ  DİLEKÇELERİ

 

Nöbet eylemine katılacak eğitim çalışanlarının eylem öncesi okul müdürlüklerine nöbet tutmayacaklarına yönelik dilekçe vermesi gerekmektedir.

 

Nöbet tutmama eylemi için kurumlara verilecek yazı ve dilekçe örneklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

MYK Kararı ve Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu’nun 29.12.2014 tarih ve 6819 sayılı yazısı

Eğitim-İş üyeleri için örnek dilekçe

Sendikasızlar ve başka sendika üyeleri için örnek dilekçe

 

NÖBET EYLEMİ İNCELEME VE SAVUNMA EVRAKLARI (5 OCAK – 12 HAZİRAN 2015)

1- Eyleme katılan eğitim çalışanlarına idare, “…….. 2015 tarihindeki nöbet görevinizi neden yerine getirmediniz” gibi bir yazı tebliğ ederse incelemeye cevap dilekçesi ve ekleri verilecektir.

2- İncelemeden sonra ya da doğrudan savunma istenirse savunma metni ve ekleri verilecektir.

 

Eğitim-İş üyeleri için incelemeye cevap dilekçesi

Sendikasız ve diğer sendika üyeleri için incelemeye cevap dilekçesi

Eğitim-İş üyeleri için savunma

Sendikasız ve diğer sendika üyeleri için savunma

MYK Kararı ve  29.12.2014 tarih ve 6819 sayılı yazı

Eğitim-İş üyeleri için yargı kararı

Sendikasızlar ve diğer sendika üyeleri için yargı kararı

 

 

NÖBET EYLEMİ BİREYSEL SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ

 

Nöbet eylemi ile ilgili cezai işlem başlatılan üyenin Cumhuriyet Savcılığına vermesi gereken dilekçe örneği hazırlanmıştır.

Dilekçe, taslak dilekçedir, bağlayıcılığı yoktur. Eğer olay içerisinde nöbetle ilgili başka suçlamalar da olursa, dilekçeye ilave edilmesi gerekir. Yine dilekçenin içeriğinde her üyemizin yaşadığı olay farklı olabilir. Bu nedenle olaylar kısmı boş bırakılmıştır. Bu kısımları bölgelerdeki avukat arkadaşlarımızın doldurması faydalı olacaktır.

Dilekçedeki eklerden ilk 5’inin dava dilekçesine eklenmesi zorunludur. 6. Ve 7. Ekleri genel davalar olduğu için bilgi içeriklidir. Dava dilekçesine konulması zorunlu değildir.

 

Dilekçe İçin Tıklayınız

17.01.2014 tarihli MYK Kararı

18.02.2014 tarihli Genel Merkez üst yazısı

07.11.2014 tarihli MYK Kararı

10.11.2014 tarihli Genel Merkez Üst yazısı

 

 

NÖBET EYLEMİ İÇİN İNCELEME VE SAVUNMA EVRAKLARI

 

1- Eyleme katılan eğitim çalışanlarına idare, “…….. 2014 tarihindeki nöbet görevinizi neden yerine getirmediniz” gibi bir yazı tebliğ ederse incelemeye cevap dilekçesi ve ekleri verilecektir.

2- İncelemeden sonra ya da doğrudan savunma istenirse savunma metni ve ekleri verilecektir.

 

Eğitim-İş üyeleri için incelemeye cevap dilekçesi

Sendikasız ve diğer sendika üyeleri için incelemeye cevap dilekçesi

Eğitim-İş üyeleri için savunma

Eğitim-İş MYK karar örneği

Eğitim-İş Genel Merkezi’nin 10.11.2014 tarih ve 6160  sayılı yazısı

Eğitim-İş üyeleri için yargı kararı

Sendikasızlar ve diğer sendika üyeleri için yargı kararı

 

NÖBET EYLEMİ ARALIK AYI DİLEKÇELERİ

 

 

YOLLUK ALAMAYANLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir Belediyesinin Sınırları Başlıklı 5. MaddesiBüyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır. İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır hükmü

 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2. Maddesinin birinci fıkrasında “ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülki sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülki sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu ikimilyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur.

657 sayılı Kanunun Atanmalarda Görev Yerine Hareket Ve İşe Başlama Süresi Başlıklı 62 Maddesi

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1 – Kanunî izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

– Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3 – Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

tarihinde başlar.

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.” Hükmü

6245 sayılı Harcırah Kanununun Tarifler başlıklı 3. Maddesinin g fıkrasında 10.9.2014 tarihinde  yapılan değişiklikle “Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri” hükmü

h. fıkrasında Başka yer: “Yukarda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; ifade eder”  hükmü getirilmiştir.

Yukarıdaki ilgili yasa maddeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde Büyükşehir kapsamında olan illerde ilçeler arası yer değiştiren memurun 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2. Maddesinde belirtilen uzaklık dikkate alınarak harcırah alabileceği değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sendikamız hukukçularının değerlendirmesi olup konu ile ilgili 6245 sayılı Harcırah Kanununun Tarifler başlıklı 3. Maddesinin g fıkrasındaki Memuriyet mahalli” tanımındaki değişiklik 10.9.2014 tarihinde yapıldığından ve bu tarih itibari ile kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken nakil olan memurun adresinin taşınmış olması gerektiğidir. Atama kararnamesinde ve Personel nakil bildiriminde  “YOLLUKSUZ veya HARCIRAHSIZ” ibaresi olan memurlar bunun tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava açmaları gerekmektedir.

Atama kararnamesinde ve Personel nakil bildiriminde YOLLUKSUZ veya HARCIRAHSIZ olduğu ile ilgili hiçbir ibare olmayan memurlar ise idareye Dilekçe İle Başvurarak harcırah talebinde bulanacak bu talebin reddedilmesi halinde 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava açmaları gerekmektedir.

Dilekçe İçin Tıklayınız

 

NÖBET EYLEMİ DİSİPLİN CEZASI İPTALİ İÇİN DAVA DİLEKÇESİ

 

 

GÖREV SÜRESİ 4 YIL VE DAHA FAZLA OLAN MÜDÜR BAŞYARDIMCILARININ VE MÜDÜR YARDIMCILARININ İZLEMESİ GEREKEN YÖNTEM

 

Bilindiği üzere 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6528 sayılı Kanunun 25. maddesiyle 652 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 10. maddesinin (8) numaralı fıkrası “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum  Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.”

Yine aynı kanunun 22. Maddesiyle değiştirilen 652 Sayılı KHK’nın 37. Maddesinin (8) numaralı fıkrasında  “Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.”Denilmektedir.

İlgili kanunun Anayasaya aykırılık iddiası ile iptali davası  açılmış ve  Anayasa mahkemesinde esas dan görüşülme sırasını beklemektedir.

Milli Eğitim Bakanlığınca 10 Haziran 2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar başlıklı 5. Maddesi “1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır;

a) Yükseköğretim mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmak,

ç) Görevlendirileceği tarih itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar başlıklı 7. Maddesinde “(1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak.

c) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az dört yıl görev yapmış olmak.

Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar başlıklı 10/8. Maddesinde “(8) Yöneticilikte dört yıllık görev süresini dolduranlardan görev yaptıkları eğitim kurumu bakımından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartı taşımayanların görev süreleri, görev yapmakta oldukları eğitim kurumunda uzatılamaz. Bunların görev süreleri istemeleri halinde 17 nci maddeye göre durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında uzatılabilir.

10/9. Maddesinde “Müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri yeni görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılır.” Hükümleri getirilmiştir.

Burada yukarıda belirtilen yasa hükmü ile Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona ermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığınca 10 Haziran 2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 5. Ve 7. Maddelerindeki genel ve özel şartları taşımak kaydıyla müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılmaktadır. İlgili yönetmelik hükümleri müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerini tamamen takdir okul müdürünün yetkisine bırakmıştır. Ancak, bu takdir yetkisi okul müdürü tarafından sınırsız bir biçimde kullanılamaz. Takdir yetkisinin sınırları kariyer ve liyakat ile sınırlı olarak kullanılmalıdır.

Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanlar Eğitim Kurumuna yeni Müdür atandığında Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı görevlendirme süreci içerisinde okul müdürlüğüne dilekçe ile yeniden görevlendirilme talebinde bulunacak bu talebin yazılı olarak reddedilmesi veya başka bir görevlendirme yapılarak kendisinin öğretmen olarak atamasının yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içinde dava açabileceklerdir.

 

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız

 

MEB MÜDÜRLÜK MÜLAKATI İTİRAZ DİLEKÇESİ

 

MEB müdürlük mülakat takvimine göre, 30 Ekim – 5 Kasım 2014 tarihleri arasında 70 puan ve altı alan ya da beklediği puanın altında puan alan tüm üyelerimiz ekteki itiraz dilekçesini kurumlarına vermelidir.  Aksi takdirde dava açma hakları olmayacaktır.

 

İtiraz Dilekçesi

 

YÖNETİCİLİK DAVASI REDDEDİLENLER İÇİN TEMYİZ DİLEKÇESİ

 

24 EYLÜL GREVİ İNCELEME VE SAVUNMA ÖRNEKLERİ

 

24 Eylül 2014 Çarşamba günü gerçekleştirilen grevimize ilişkin MYK kararları ve ifade örnekleri ektedir.

 

 1. Okul müdürleri, iş bırakan eğitim çalışanına “24 Eylül 2014 tarihinde neden işe gelmediniz, mazeretinizi bildiriniz” şeklinde bir yazı verirse,  ekteki incelemeye cevap dilekçesi verilecektir.
 2. Okul müdürleri, incelemeden sonra ya da doğrudan savunma isterse ekteki savunma örneği verilecektir.
 3. İncelemeye cevap ve savunmaya ekler mutlaka eklenecektir.
 4. İncelemeye cevap ve savunma örnekleri Eğitim-İş üyeleri ve sendikasızlar için ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Not: Okul müdürleri savunma istemeden, savunma dilekçeleri verilmeyecektir.

Sendikasızlar İçin İncelemeye Cevap

Eğitim-İş Üyeleri İçin İncelemeye Cevap

Sendikasızlar İçin Savunma Örneği

Eğitim-İş Üyeleri İçin Savunma Örneği

MYK Karar Örneği

Sendikasızlar İçin Yargı Kararı Örneği

Eğitim-İş Üyeleri İçin Yargı Kararı Örneği

MEB Hukuk Müşavirliği Görüşü

Eğitim-İş Genel Merkezi’nin 19.09.2014 tarih ve 4730 sayılı yazısı

 

E-OKUL VERİLERİNİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA

 

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün e-okul verilerinin güncellenmesi konulu ve 208842 sayılı yazıları ile doldurulmasını istediği öğrenci bilgilerindeki “Haneye giren aylık toplam gelir” ve “Hanede yaşayan kişi sayısı” bilgilerinin gerek Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2012/617 yürütmeyi durdurma itiraz no kararına aykırı olması gerekse bu bilgilerin doğrudan eğitimle ilgili ve öğretmen görev kapsamında olmamasından dolayı söz konusu bilgilerin Eğitim-İş üyeleri ve eğitim çalışanları tarafından doldurulmamasına karar verilmiştir.

 

Karar örneği için tıklayınız

 

15 MAYIS GREVİ İNCELEME VE SAVUNMA ÖRNEKLERİ

 

15 Mayıs 2014 Perşembe günü gerçekleştirilen grevimize ilişkin MYK kararları ve ifade örnekleri ektedir.

 1. Okul müdürleri, iş bırakan eğitim çalışanına “15 Mayıs 2014 tarihinde neden işe gelmediniz, mazeretinizi bildiriniz” şeklinde bir yazı verirse,  ekteki incelemeye cevap dilekçesi verilecektir.
 2. Okul müdürleri, incelemeden sonra ya da doğrudan savunma isterse ekteki savunma örneği verilecektir.
 3. İncelemeye cevap ve savunmaya ekler mutlaka eklenecektir.
 4. İncelemeye cevap ve savunma örnekleri Eğitim-İş üyeleri ve sendikasızlar için ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Not: Okul müdürleri savunma istemeden, savunma dilekçeleri verilmeyecektir.

 

Sendikasızlar İçin İncelemeye Cevap

Eğitim-İş Üyeleri İçin İncelemeye Cevap

Sendikasızlar İçin Savunma Örneği

Eğitim-İş Üyeleri İçin Savunma Örneği

MYK Karar Örneği

Sendikasızlar İçin Yargı Kararı Örneği

Eğitim-İş Üyeleri İçin Yargı Kararı Örneği

MEB Hukuk Müşavirliği Görüşü

Eğitim-İş Genel Merkezi’nin 14.05.2014 tarih ve 3322 sayılı yazısı

 

 

26 ŞUBAT GREVİ İNCELEME VE SAVUNMA ÖRNEKLERİ

26 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen grevimize ilişkin MYK kararları ve ifade örnekleri ektedir.

 1. Okul müdürleri, iş bırakan eğitim çalışanına “26 Şubat 2014 tarihinde neden işe gelmediniz, mazeretinizi bildiriniz” şeklinde bir yazı verirse,  ekteki incelemeye cevap dilekçesi verilecektir.
 2. Okul müdürleri, incelemeden sonra ya da doğrudan savunma isterse ekteki savunma örneği verilecektir.
 3. İncelemeye cevap ve savunmaya ekler mutlaka eklenecektir.
 4. İncelemeye cevap ve savunma örnekleri Eğitim-İş üyeleri ve sendikasızlar için ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Not: Okul müdürleri savunma istemeden, savunma dilekçeleri verilmeyecektir.

 

 

Sendikasızlar İçin İncelemeye Cevap

Eğitim-İş Üyeleri İçin İncelemeye Cevap

Sendikasızlar İçin Savunma Örneği

Eğitim-İş Üyeleri İçin Savunma Örneği

MYK Karar Örneği

Sendikasızlar İçin Yargı Kararı Örneği

Eğitim-İş Üyeleri İçin Yargı Kararı Örneği

MEB Hukuk Müşavirliği Görüşü

 

 

NÖBET EYLEMİ EVRAKLARI

EYLEME KATILMAK İÇİN DİLEKÇE İŞLEMLERİ

Mart ayından başlamak üzere her ayın ilk haftası gerçekleştireceğimiz “Nöbet Eylemi”ne ilişkin MYK kararları ve dilekçe örnekleri ektedir. Dilekçe her ay için ayrı ayrı verilecektir. Dilekçedeki tarih kısmına;

Mart ayı için: 3-7 Mart 2014

Nisan ayı için: 7 – 11 Nisan 2014

Mayıs ayı için: 5-9 Mayıs 2014

Haziran ayı için: 2-6 Haziran 2014  yazılacaktır.

 

İNCELEME VE SAVUNMA İSTEĞİ HALİNDE YAPILACAKLAR

Eyleme katılan eğitim çalışanlarına idare, “…. tarihindeki nöbet görevinizi neden yerine getirmediniz” gibi bir yazı tebliğ ederse incelemeye cevap dilekçesi ve ekleri verilecektir.

İncelemeden sonra ya da doğrudan savunma istenirse savunma metni ve ekleri verilecektir.

 

Eğitim-İş Üyeleri İçin Dilekçe Örneği

Eğitim-İş Üyeleri İncelemeye Cevap

Eğitim-İş Üyeleri Savunması

Eğitim-İş Üyeleri İçin Yargı Kararı

Eğitim-İş MYK Karar Örneği

Sendikasız ve Diğer Sendika Üyeleri İçin Dilekçe Örneği

Sendikasız ve Diğer Sendika Üyeleri İçin İncelemeye Cevap

Sendikasız ve Diğer Sendika Üyeleri İçin Savunma

Sendikasız ve Diğer Sendika Üyeleri İçin Yargı Kararı

Eğitim-İş Genel Merkezi’nin 18/02/2014 tarih ve 863 sayılı yazısı

 

Banka Promosyon Başvuru Evrakları

40’ı Aşan Sınıf Mevcutları İçin Dilekçe Örnekleri

Hukuki Görüş İstem Formu

Eğitim İş Genel Merkez Hukuki İşlemler&Dilekçe Örnekleri Sayfası için tıklayınız

CCI12012013_0001

 

 

 

NÖBET EYLEMİMİZ DEVAM EDİYOR

NÖBET EYLEMİMİZ DEVAM EDİYOR

Değerli öğretmenim,

Dünya üzerindeki onurlu, en saygın meslek gruplarının başında yer alan öğretmenlik mesleğine yapılan tüm saldırılar ve itibarsızlaştırma adımlarının karşısında “MESLEĞİMİZ ONURUMUZDUR” diyen Eğitim-İş; mesleki itibarsızlaştırmaların, haksız uygulamaların her zaman karşısında olduk, olmaya devam etmekte de kararlıyız. Mesleğimizin getirdiği sorumluluğun bilincini en üst seviyede taşıyarak, eğitim çalışanlarından öncelikle en büyük ARGE’miz kabul ettiğimiz “öğretmenler odası”ndan gelen talepler doğrultusunda mücadelemizi de en üst seviyede tuttuk.

Nöbet görevinin de öğrenciyi en iyi tanıyan, sorunlara anında müdahale edebilen ve çözüm üreten öğretmenler tarafından yapılmasının doğru olduğunu, öğretmenlik mesleğinin bir parçası olduğunu ancak bu görevin karşılığında diğer meslek gruplarında olduğu gibi ücretlendirilmesini, öğretmenlere eşit olarak dağıtılmasını, daha da önemlisi norma sayılmasını talep ettiğimiz ve belli aralıklarla iki yıldır devam ettiğimiz eylemimiz taleplerimiz karşılık bulana kadar kararlılıkla devam edecektir.

Amacımız okul idarelerini mağdur etmek ya da öğrencilerimizi savunmasız bırakmak değildir. Taleplerimiz haklı ve karşılanması mümkün taleplerdir.

Bu doğrultuda, Merkez Yönetim Kurulumuz 05.01.2015 ve 12.06.2015 tarihleri arasında nöbet eylemi yapılmasına karar vermiştir.

Eylem öncesinde okul yönetimlerine gerekli tedbir ve önlemlerini almaları için bir defaya mahsus olmak üzere nöbet tutulmayacağı dilekçe ile bildirilecektir.

MYK Kararı,Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu’nun 29.12.2014 tarih ve 6819 sayılı yazısıEğitim-İş üyeleri için örnek dilekçe,Sendikasızlar ve başka sendika üyeleri için örnek dilekçe buradan indirebilir ya da şubelerimizden temin edilebilir.

Eyleme; sendikalı sendikasız tüm öğretmenler katılabilir.

Eyleme katılmak için tek yapılması gereken eylem tarihi öncesinde okul idarelerine durumlarına uygun dilekçelerini vermelidirler.

Eylemle ilgili hukuksal sonuçlar açısından herhangi bir cezai işlemin uygulanamayacağı aşağıdaki yasal dayanaklarla açıkça belirtilmiştir. Danıştay, herhangi bir sendikanın eylemine katılanlara ceza verilemeyeceğini birçok davada karara bağlamıştır.

Eylemimize devam etmemizin dayanaklarından biri de Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıdır.

 • Anayasa`nın “Kanun önünde Eşitlik” başlıklı 10. Maddesi :

“… Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”

 • Anayasa’nın “Ücrette adalet sağlanması” başlıklı 55. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları şöyledir:

Ücret emeğin karşılığıdır.

Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.”

 • Anayasa’nın “Zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 18. maddesi ise şöyledir:

Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır..”

ILO sözleşmelerine de aykırıdır. Hiçbir ücret ödenmeden ve NORM ile ilişkilendirilmeyen nöbet görevi tüm eğitim çalışanlarının ceza tehdidi altında yaptıkları görevleridir.

 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi’nin 2. maddesinde düzenlenen ve AİHM’ce de AİHS’nin 4. maddesinde yer alan zorla çalıştırma yasağının kapsamının belirlenmesinde esas alınan tanıma göre zorla çalıştırma, herhangi bir kişinin ceza tehdidi altında ve bu kişinin tam isteği olmadan mecbur edildiği tüm iş veya hizmetleri ifade etmektedir.

 • 14 sayılı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmesi çalışanların haftalık ve günlük çalışma sürelerinin, haftalık yasal mesai süresinin üzerindeki çalışmalar “fazla mesai” kavramı adı altında uluslararası ve iç hukukumuza yerleşmiş ve bu fazla mesailerin ancak belli bir ücret karşılığında yapılabileceği kabul edilmiştir.

Değerli öğretmenim,

Tarih hepimize göstermiştir ki; “Hak verilmez, ancak mücadele ile alınır.”

Sizleri mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz.

Haksız bir uygulama ile karşılaşılması halinde eylemimize katılan arkadaşlarımıza üyemiz olsun veya olmasın her türlü hukuki destek verilecektir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

şerhOkuldan verilen yazıyı imzalarken bu şerhi düşerek imzalayacağız.

Size tebliğ edilen yazı tebliğ tebellüğ defteri ile verilmiş ise ve şerh düşemiyorsanız aşağıdaki dilekçeyi okul idaresine vererek şerh düşebilirsiniz

 

NÖBET EYLEMİNE İLİŞKİN ŞERH DİLEKÇESİ

MYK Kararı

Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu’nun 29.12.2014 tarih ve 6819 sayılı yazısı

Eğitim-İş üyeleri için örnek dilekçe

Sendikasızlar ve başka sendika üyeleri için örnek dilekçe

Eğitim-İş üyeleri için incelemeye cevap dilekçesi

Sendikasız ve diğer sendika üyeleri için incelemeye cevap dilekçesi

Eğitim-İş üyeleri için savunma

Sendikasız ve diğer sendika üyeleri için savunma

Eğitim-İş üyeleri için yargı kararı

Sendikasızlar ve diğer sendika üyeleri için yargı kararı